Kiedy należy zmienić formę prawną prowadzonej działalności

15.01.2019
Kiedy należy zmienić formę prawną prowadzonej działalności

Na czym polega przekształcenie przedsiębiorstwa?

Celem przekształcenia jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu ciągłości w zakresie jej praw i obowiązków. W praktyce oznacza to, że wszystkie dotychczas uzyskane koncesje, ulgi i zezwolenia zachowują nadal swoją aktualność. Przedsiębiorcy decydują się na taki krok głównie z uwagi na dostosowanie formy prawnej do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, wraz z rozwojem firmy komplikuje się struktura organizacyjna oraz zdecydowanie wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. W związku z tym naturalną konsekwencją jest przekształcenie przedsiębiorstwa w bardziej rozwinięte formy, w tym przede wszystkim w spółki.

Co się dzieje z zaciągniętymi kredytami, leasingiem na środki trwałe oraz innymi zobowiązaniami firmy po jej przekształceniu?

Generalnie przekształcenie nie ma wpływu na dotychczas zaciągnięte zobowiązania. Stroną wszystkich umów jest spółka przekształcona, jednak nie oznacza to automatycznie, że nie będziemy odpowiadać za zobowiązania zaciągnięte przed przekształceniem. Dotyczy to główne podpisanych weksli oraz umów kredytowych. Ma to także swoje pozytywne strony, gdyż dotychczasowa pozytywna historia kredytowa jest kontynuowana w ramach nowego podmiotu.

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą przekształcenie?

Kierunek zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa widoczny jest głównie na tle podatku dochodowego. Przekształcenie ze spółki osobowej w spółkę kapitałową oznacza, że tracimy możliwość rozliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych, gdyż przekształcona firma staje się podatnikiem podatku CIT od osób prawnych. W odwrotnej sytuacji, tzn z momentem przekształcenia ze spółki kapitałowej w spółkę osobową zamrożone zyski z lat ubiegłych w postaci kapitałów zapasowych i rezerwowych podlegają opodatkowaniu.

Czy procedura przekształcenia przedsiębiorstwa jest skomplikowana?

Proces ten jest z pewnością złożony i długotrwały. W jego trakcie szczególną uwagę należy zwrócić na to, jakie relacje będą obowiązywać pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami oraz to czy chcemy, aby cały majątek dotychczasowego biznesu stał się częścią nowego podmiotu. Tu pojawia się rola dla księgowego i doradcy podatkowego, którzy przeprowadzą inwentaryzację środków trwałych oraz zaproponują przeniesienie jego części poza przedsiębiorstwo. Proces ten jest częścią optymalizacji podatkowej oraz ochroną prywatnego majątku wspólników przed ryzykiem związanym z ewentualnymi nieudanymi kontraktami zawieranymi przez przekształconą spółkę. Całość procesu przekształcenia przedsiębiorstwa powinien koordynować prawnik, wraz ze sporządzeniem planu tego procesu, odpowiednich uchwał, umów oraz złożeniem wniosku do sądu rejestrowego. Dodatkowo, w niektórych przypadkach dokumentacja związana z przekształceniem jest badana przez biegłego rewidenta.

Powrót